การพิมพ์ 3 มิติ มีเทคโนโลยีอะไรบ้าง (3D Printing Technology)

การทำความเข้าใจกับหลักการสำคัญของทุก Additive Manufacturing นั้นเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกกระบวนการที่เหมาะสมสำหรับชิ้นงานที่ต้องการผลิต รวมถึงการออกแบบโครงสร้าง และกลไกการทำงานของชิ้นงาน


ในปัจจุบันได้มีการจำแนก 3D Printing Technology ออกเป็น 7 หมวดหมู่ใหญ่ๆ

1. การฉีด (Extrusion)

2. การใช้แสงเพื่อทำให้ของเหลวเปลี่ยนเป็นของแข็ง (Protopolymerization)

3. การหลอมผงวัสดุทีละชั้น (Material jetting)

4. การใช้ Binder เพื่อรวบรวมผงวัสดุทีละชั้น (binder jetting)

5. การพ่นผงโลหะลงไปพร้อมกับใช้พลาสมาในการหลอมละลายโลหะ (Directed energy deposition)

6. การฉีดโพลิเมอร์เจลทีละชั้น คล้ายกับเครื่องพิมพ์ประเภท Inkjet (Material Jetting)

7. การใช้แผ่นกระดาษหรือพลาสติกมาประกบกัน (Sheet lamination)