การพิมพ์ 3 มิติคืออะไร - What is 3D printing?

การพิมพ์ 3 มิติ คือการสร้างชิ้นงานโดยเปลี่ยนโมเดลดิจิตอลให้เป็นวัตถุจริงที่สามารถใช้งานได้ โดยอาศัยการเพิ่มวัสดุทีละชั้นๆ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า Additive Manufacturing (ซึ่งคำว่า Additive หมายถึงกระบวนการเพิ่มวัสดุเรื่อยจนออกมาเป็นชิ้นงาน)


การพิมพ์ 3 มิติเป็นวิธีการผลิตชิ้นส่วนที่แตกต่างกับการผลิตชิ้นส่วน ณ ปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมใช้การ ฉีดขึ้นรูป หรือ กัดวัสดุจากเหล็กก้อนใหญ่ให้ได้ชิ้นงานตามที่ต้องการ